Baggrund

Uddannelse og ansættelser.

Matematisk naturvidenskabe­lig studentereksamen fra Nyborg Gymnasium i 1963.

Aftjent vær­nepligt fra 1963 til 1965.

Amerikansk lægeeksamen (Education Council for Foreign Medical Graduates – ECFMG) efteråret 1971.

Cand. med. fra Århus Univer­sitet januar 1972.

1972 til 1975 klinisk sygehusuddannelse på Herning syge­hus, herunder 1 års funktion som 1. reservelæge på medicinsk afdeling.

1975 til 1976 amanuensis og senere fra 1/1-1976 til 1/1-1981 kompagnon i Lægehuset i Tinglev.

1/1-1981 til 1/7-1981 reservelæge på gynækologisk afdeling, Herning sygehus.

1/7-1981 startet op i en “0-praksis” (praksis uden patienter) i Odense – denne har jeg drevet til 31/12-2007. Fra 1995 til 2007 i et to mands kompagniskab med Læge Annette Tornøe.

1989-1995 ansat som ekstern lektor, senere lektor ved Institut for Sundheds Tjenesteforskning, fagområde almen medicin, Odense Universitet (1 dag/uge).

1994 Speciallægeanerkendelse som speciallæge i almen medicin.

1995 Ansat på halv tid på Forskningsenheden for Almen Medicin, Odense Universitet som Forskningsassistent, fra 2001 som Seniorforsker.

2001 Forsvaret Ph.d. afhandlingen “Metoder til registrering og analyse af diagnoseklassificerede kontaktforløb i almen praksis”

2003 til 2007 Ansat som projektleder ved IT delen af DAK (Det Almenmedicinske Kvalitetssikringsprojekt) projektet under CKI (Centrale Kvalitetssikrings og Informatikudvalg) ved Amtsrådsforeningen. Arbejdede med projekter vedrørende diagnoseklassifikationen ICPC og IT udviklingen  af  “Sentinel Datafangst” og Dansk Almen Medicinsk Database DAMD inden for den primære sundhedstjeneste.

2007 Ansat 4/5 uge som leder af IT delen i ”Dansk Almenmedicinsk Kvalitets Enhed” – DAK-E i afdelingen ved Syddansk Universitet, Odense.

2011 Ansat som Direktør for DAK-E på fuld tid.

2013 Ophørt i  DAK-E og gået på alderspension.

2014 Ansat som konsulent 1 dag ugentlig ved Region Nordjylland. Dels på Forskningsenheden for Almen medicin og dels på kvalitetsenheden Nord-KAP.

2017 Gået helt på pension

Videnskabelige og forskningsmæssige relationer:

1974    Deltaget i en multicenterundersøgelse over Verapa­mils virkning på angina pectoris. Jeg fungerede som leder af centeret på medicinsk afd., Herning Sygehus.  Artikel: Andreasen et al., Assesment of Verapamil in the treatment of angina pec­toris, European Jour­nal of Cardiologi,1975,2/4, p 443-452.

1987    Del­taget i Nordisk forskerkursus i forskningsmeto­dologi på Umeå Universi­tet (varighed 1 uge).

1987    Leder af et pilotprojekt vedrørende en multiprak­sis-dobbeltblind-under­søgelse over  Nitrogly­cerinplasters virkning på epicondy­litis art. cubi­ti. (Ugeskr Læger 1988 p 1062.)

1991    Medvirket i den danske bearbejdelse (Bentzen og Schroll) af den Inter­nationale Klassifikation for den Primære Sundheds­tjeneste (ICPC Klassifikatio­nen,­ Måneds­skrift for Praktisk Lægegerning, 1991)

1991-94 Initiativtager og leder af forløbsundersøgelsen “Hosteprojektet”, offentliggjort 1994. (Schroll H, Jensen H J,Bentzen N) Odense Universitetsforlag ISBN 87 7838 023 5.

1995-2001 Ph.d.-studerende ved Odense Universitet. Ph.d.- projekt: A Method for studying Episodes of care among Elderly Patients in General Practice.

I projektet medvirkede 42 praktiserende læger fordelt over Storstrøms, Fyns og Nordjyllands amter. Til projektet (“FLUKS-projektet” ForLøbsUndersøgelse og KvalitetsSikring) blev der udviklet et softwareprogram, der var i stand til at kommunikere data fra og til fem af de store edb-systemer, der anvendes i almen praksis, på den tid. I projektet blev der opsamlet 31.900 læge-patient kontakter.

2001    Forsvaret ph.d. afhandling “Metoder til registrering og analyse af diagnoseklassificerede kontaktforløb i almen praksis”. (Månedsskrift for Praktisk Lægegerning København 2001, Stokholmsgade 55, 2100 København Ø, (ISBN 87-88638-13-8)

2005   Deltaget  i 14th Nordic Congress of General Practice, Stockholm, Sverige, 15.-18. juni.

2006   Deltaget i 12. Wonca Konference I Firenze fra 27. august til 30. august

2007   Deltaget i 15th Nordic Congress of General Practice, Rekjavik, 13.-16. juni 2007

2007   Deltaget i APO Internat, Vejlefjord, Vejle, 2.-3. marts.

2008    Deltaget i APO Internat, Vejlefjord 7.-8. marts

2008   Deltaget i ”ISQua in Copenhagen”: October 19 – 22, 2008

2009    Deltaget i APO Internat, Vejlefjord 6.-7. marts

2009   Deltaget  i 16th Nordic Congress of General Practice, Copenhagen 13-15 maj 2009

2011   Deltaget i 17th Nordic Congress of General Practice, Tromsø 14-17 juni 2011

2013   Deltaget i 18th Nordic Congress of General Practice, Tampere 21-24 august 2013

På samtlige kongresser har jeg haft faglige indlæg.

Undervisningsmæssige kvalifikationer – Kurser og foredrag:

Som reservelæge udførte jeg såvel undervisning som eksamina­tion og censurering i intern medicin på sygeplejeskolen i Herning.

Fra 1980 har jeg virket som klinisk lektor ved Odense Uni­versitet.  Fra samme tidspunkt har jeg undervist i flere emner i den postgraduate videreuddan­nelse for yngre læger på vej i almen prak­sis, samt undervist på specialekurserne til speciallæge i almen medicin.

Fra 1981 til 1989 har jeg været ansat som undervis­ningsassistent ved Almen Medicin, undervisningen har omfattet såvel forelæsninger, symposier, klinikker samt øvelser.

Fra 1989 ansat som ekstern lektor, senere lektor ved Almen Medicin. Mit ­ansvarsom­råde var den kliniske undervisning på 6. semester, (det semester hvor studenterne havde undervisning i såvel kirurgi, intern medicin som almen medicin).  Jeg var ansat en dag om ugen på instituttet. Mit arbejde bestod dels i undervisning, dels i at føre tilsyn med at studenterne til­egnede sig den basale viden og de basale færdig­heder i almen medicin, samt at under­visningen var koordi­neret og integreret med undervisningen i kirurgi og intern medicin.

Arbejdet involverer herunder udfærdigelse af læseplaner og øvrigt under­visningsmateriale, samt opstilling af mål for undervisningen og kontrol af at målene var nået.

I 1988 medredaktør af Lærebogen i almen medicin (“Almene Hel­bredsproblemer, En lærebog i almen medicin”) Hollnagel, Nørrelund og Schroll.

I den pågældende lærebog har jeg i øvrigt forfattet kapitlet “Det febrile barn”.

1988 Studietur til institut for almen medicin ved Universite­tet i Newcastle, hvor jeg studerede deres prægra­duate undervisning og videreuddan­nelse til almen praksis.

Fra 1984 til 1989 har jeg siddet i Lægekredsforeningens Ud­dannelsesudvalg, og har som sådan medvirket i arrangementet af talrige kurser i efteruddannelsen af læger.

1990    Foredrag til DSAMs årsmøde over emnet “Der truer os i tiden”. Hvilke etiske problemer opstår der ved den elektroniske journal? Kan problemerne indvirke på læge – patientforholdet?

1991    Foredrag til Lægedage over emnet “Kvali­tetssikring og kvalitets­vurdering af arbejdet i almen praksis ved hjælp af edb”!

1991 og 1992 initiativtager til og medunderviser på ugekurser i “Edb i almen praksis”.

1993 til 1996 Været moderator og holdt forskellige indlæg på Astrakongresser for praktiserende læger over emner vedrørende indførelse og brug af edb i almen praksis

1995  Wonca-kongres i Hong Kong, hvor jeg præsenterede resultatet af ”Hosteprojektet”.

1996  “ICPC used in longitudinal studies”. Foredrag holdt på WONCAs internationale møde i Odense 19/3-96.

1997  Gerontologi-kongres Adelaide, hvor jeg præsenterede de præliminære resultater af FLUKS-forløbsundersøgelsen.

1997  Co Co konference i Barcelona, hvor jeg holdt et indlæg om det danske sundhedsvæsens opbygning ”Information -The Gatekeeper”.

2001  Wonca-kongres Durban, hvor jeg holdt foredrag: “Methods for registration and analysis of episodes of care in general practice classified according to diagnosis”.

2003  Forfattet kapitlet i lærebog i almen medicin 2003: ”Hvad gør folk, når de føler sige syge”?

2003  International kongres, Hindsgavl, 26. – 28 maj 2003. hvor jeg holdt foredrag om: “The episode of care in primary Care in Denmark”

2004  Kongres i Trondhjem hvor jeg holdt indlægget ”The Danish Health Portal and The LinkPortal” Om informationssøgning på internettet ud fra en given diagnose i lægens journalsystem.

2005  Forfattet kapitlet i lærebog i almen medicin 2005: ”Hvad gør folk, når de føler sige syge”?

2004  Kongres i Amsterdam hvor jeg præsenterede ”The Danish LinkPortal”- project: How the GP can obtain internetbased information about patient care during the consultation.

2004  Kongres i Orlando USA, hvor jeg præsenterede ”The Danish LinkPortal”- project: How the GP can obtain internetbased information about patient care during the consultation.

2004  Equip (Europæisk Kvalitetssikring) Kongres Brussels Belgien. Hvor jeg holdt foredraget: The Danish LinkPortal”- project: How the GP can obtain internetbased information.

2005  The Electronic Patient Record (EPR) situation in Denmark. 14th Nordic Congress of General Practice, Stockholm, Sverige, 15.-18. juni.

2005  Underviser på kursus om Informationssøgning i almen praksis, Minilægedage Fyn, Gl. Avernæs, 9. marts.

2005   Diagnosekodning med ICPC-klassifikationen. Kursus for praktiserende læger i København 14. juni.

2005   Linkportal og datafangst. P.L.O.s IT-møde, København, 18. januar.

2005  ICPC-diagnoser og laboratorieanalyser. KPPL (Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium), 4. februar.

2005  ICPC og terminologi i almen praksis. Foredrag på EPJ kongres arrangeret af Sundhedsstyrelsen ”Terminologi i sundhedsvæsenet”, Odense, 30. marts.

2005   ”Linkportalen” – Genvej til hurtig information om patientbehandling, og ”Datafangst” – Metoder til opsamling af data fra almen praksis til kvalitetssikrings- og forskningsformål.

2005   CKIs temadag om fremtidens patientforløb og behandling – i et organisatorisk perspektiv i almen praksis, Amternes Hus, København, 13. april.

2005   Underviser på kursus i datafangst for praktiserende læger, Odense, 10. maj, og Vodskov, 13. maj.

2005   Den 29. september møde i Amtsrådsforeningen hvor jeg holdt indlæg om datafangst.

2005   Den 30. september holdt indlæg til DSAM’s Årsmøde om Linkportalen.

2005   Den 27. oktober holdt indlæg på EPJ observatoriets årsmøde Nyborg Strand, hvor jeg holdt indlæg om: Kvalitetsudvikling ved hjælp af en dataopsamlingsmetode.

2005   Den 29. oktober holdt indlæg på MedWin’s Brugermøde i Århus om ”Kvalitetsudvikling ved datafangst”

2005   Den 16. november på lægedage holdt indlæg om: “Du har dine patienters tillid” Hvad med lidt kontrol?

2005   Den 18. november på lægedage holdt indlæg om: God Klinisk Praksis Link-modulet er værktøjet!

2006   Indlæg om datafangst på Forskningsfondens temadag 09.00-16.00 i Odense.

2006   Holdt indlæg på Fakkelgaarden KOLLUND den 3. om datafangst under emnet Kvalitetsudvikling nationalt og lokalt med fokus på kronisk syge og samarbejde på tværs.

2006   Indlæg om kvalitetmåling i diabetesbehandlingen og  tilbagemelding til læger på DSAM Diabetesmøde den 31. marts på Trinity Fredericia

2006   Indlæg om Datafangstmodulet på Æskulap Brugerforenings generalforsamling den 21. april.

2006   Indlæg om Datafangstmodulet på Darwins Brugerforenings generalforsamling den 29. april.

2006   Indlæg på EPJ observatoriet Nyborg Strand ”Praktiserende lægers behov for fælles patientdata og beslutningsstøtte til understøttelse af tværsektorielle patientforløb. Onsdag den 25. oktober.

2007 Sentinel og APO registrering. APO Internatmøde, Vejlefjord, 3. marts.

2007  ICPC-kodning, linkportal og diabetes forløbsydelsen. 12-mandsmøde, Sønderhav, 6. marts.

2007 Indlæg på Nordisk kongres Rekjavik 15.juni: ”The ”Data capture module” for quality development and research ”

2007 Indlæg i Nuuk på Grønland 5.-10. september: ”Kvalitetssikring ved Datafangst”

2007 Undervist delgation fra Schweiz i ”Quality Development  in Danish General Practice”

2008 Foredrag på ”ISQua in Copenhagen”: October 19 – 22, 2008 med emnet: “Quality assurence in primary care in Denmark”

2009 Foredrag på “16th Nordic Congress of General Practice, Copenhagen” 13-15 maj 2009 med emnet: “Capturing data from General Practice for the purpose of quality assurance and research”

2009 Lægedage I København, Indlæg om: ”Kvalitetsudvikling med Datafangst”

2010 til 2013 talrige foredrag om Sentinel Datafangst, kvalitetsudvikling i almen praksis og speciallægepraksis og medvirken på talrige uddannelseskurser og herunder lægedage.

Censor ansættelser.

Fra 1993 – 2005 Censor ved eksamen i almen medicin i Århus og København.

Fra 1998 – 2005 Censor i censorkorpset til ingeniøruddannelsen ved de højere ingeniøruddannelser og medvirket til censur ved Århus Ingeniørhøjskole og ved Mastergraden i Informationsteknologi ved Aalborg Universitet.

Eksamination.

1993 til 1997 og igen fra 1999 til 2001 eksaminator til afsluttende embedseksamen i almen medicin, Odense Universitet.

Forfatter af Lærebøger – Oversigt.

1988 redaktør af Lærebogen i almen medicin (“Almene Hel­bredsproblemer, En lærebog i almen medicin”) Hollnagel, Nørrelund og Schroll. I den pågældende lærebog har jeg i øvrigt forfattet kapitlet “Det febrile barn”.

2003  Forfattet kapitlet i lærebog i almen medicin 2003: ”Hvad gør folk, når de føler sige syge?”

2005  Forfattet kapitlet i lærebog i almen medicin 2005: ”Hvad gør folk, når de føler sige syge?” 2. udgave

2011  Medforfatter til basisbog ”Klinikpersonale i almen praksis” kapitlet ”Uddannelse og kvalitetsudvikling i almen praksis”

2012  Forfattet kapitlet i lærebog i almen medicin 2012: ”Hvad gør folk, når de føler sige syge?” 3. udgave

Andre kvalifikationer.

Under min tid som praktiserende læge i Odense, har jeg gennem 8 år (1984-92) deltaget i en Psykoterapeutisk Ballint-gruppe, hvor 12 praktiserende læge hver 14. dag mødtes for at deltage i supervision af de samtaleforløb de var i gang med. Forløbene var superviseret af to speciallæger i psykiatri, der samtidig var uddannede psykoterapeuter.

Af øvrige artikler har jeg for­fattet:

1989    Schroll H. Samtaleterapi i almen praksis. Ugeskrift for Læger, 151/25, p 1627-29.

1990    Schroll H. Medicinsk teknologivurdering set fra almen praksis. Månedsskrift for praktisk lægegerning 1990,­Okt.p747-55.

1991    Bentzen N. Schroll H. ICPC – hvad skal vi dog med den? Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 1991. Aug.p659-63.

1992    Schroll H. Undersøgelse for tarmkræft på Fyn. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 1992, April p307-09.

1993    Schroll H. Det febrile barn. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 1993, okt. p879-88.

1994    Schroll H, Jensen HJ, Bentzen N. Hosteprojektet. Et metodeudviklingspro­jekt baseret på forløbsregistrering i Almen Praksis ved ICPC og brug af edb-journaler. Odense Universitets­forlag 1994

1995    Houmand A, Kragstrup J, Schroll H. Forløbsundersøgelser. Hvad ska’ vi med dem. Practicus 98/1995.

1995    Schroll H, Bentzen N. Vores diagnoser er anderledes end sygehusets. Ugeskr Læger 1995;157:3806-8.

1999    Falkø E, Bentzen N, Grinsted P, Lehrmann T, Poulsen I, Schroll H. Hvordan du får overblik i din journal. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 1999, jan­.p29-34.

2001    Schroll  H. Hvordan er det nu, man gør det? Ugeskr Læger 2001;163: 1756-7.

2001    Schroll H. Methods for registration and analysis of episodes of care in general practice. Elderly patients’ contacts registred prospectively with ICPC-codes by thier own doctor. Dan Med Bullitin 2001; 48: 191.

2002    Schroll H. Søgning i informationsdatabaser ud fra en ICPC-diagnose, genereret af lægens journalsystem. Rapport udgivet af P.L.O. og DSAM.

2002    Schroll H. Falkø E. Hvorfor skal vi diagnosekode i almen praksis. Ugeskr Læger 45 2002.

2003    Schroll H. et all. Datafangst og Sentinelregistrering i almen praksis – En bedre måde at fremme kvalitet og forskning? Practicus Nr. 161 juni 2003.

2003    Schroll H, Støvring H, Kragstrup J. Forskelle i praktiserende lægers anvendelse af International Classification for Primary Care-diagnoser. Ugeskr. Læger 2003;165: 4104-07.

2004    Schroll H, Stovring H, Houmand A, Kragstrup J. Estimating incidence and prevalence of episodes of care in general practice. Scand J Prim Health Care. 2004 Mar;22(1):60-4.

2004    Falkoe E, Rasmussen KB, Maclure M, Schroll H. Statistical linkage of treatment to diagnosis for research and monitoring of practice patterns. Methods Inf Med. 2004;43(3):282-6.

2005    Schroll H. Forskelle i praktiserende lægers anvendelse af ICPC-diagnoser. Månedsskr Prakt Lægegern 2005;83:313-20.

2005    Schroll H. Tre tryk fra tastehimmelen. Ugeskr Læger 2005;167.

2005    Schroll H. DAK – Det Almenmedicinske Kvalitetsprojekt. Afsluttende rapport del 2, afsnit DAK – B IT Udviklingen. Det Centrale Kvalitets- og Informatikudvalg. Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø.

2006    Schroll H Rapport om Sentinel Datafangstprojektet. Slutrapport til Sundhedsministeriet. Juni 2006

2006    Schroll H. Sentinel – datafangst og Dansk Almen Medicinsk Database DAMD. Practicus oktober 2006 138-41

2007    Friborg S, Schroll HEriksson T. Den praktiserende læge og DAK-enheden. Practicus 2007;185:50-2.

2007    Schroll H. Status på Datafangstmodulet Æskulappen juni 2007

2007    Rytter L. Schroll H. Steen Andersen J. Datafangstmodulet og perspektiverne for diabetesbehandlingen i almen praksis. Lægen i Hovedstadsregionen, september no. 4

2008   Vedsted P. Schroll H. Kronisk sygdom og diagnosekodning I almen praksis  Månedsskr Prakt Lægegern 2008;86:175-81.

2008   Schroll H, Christensen B, Sahl Andersen J, Søndergaard J. Dansk Almen Medicinsk Database – fremtidens værktøj! Ugeskr Læger 2008;12-13:1013.

2009   Schroll H. ”Perspektiver ved dataindsamling i almen praksis. Ugeskr Læger 2009;171(20):1681-1684

2010   Schroll H, Hvorfor gå med på datafangst? Er det ulejligheden værd? Månedsskr Prakt Lægegern 2010 dec.

2010   Schroll H, Friborg S Ændre læger, der anvender datafangst, deres behandlingskvalitet? Practikus marts 2010

2010   Rytter L, Steen Andersen J, Friborg S, Schroll H. Strateficering af patienter med type 2 diabetes.  Ugeskr Læger 2010 31. marts

2011   Schroll H. Diabeteskontrol ved brug af Sentinel Datafangst Best Practice april 2011

2011   Steen Andersen J, Rytter L, Friborg S, Schroll H. Stratificeringens udfordringer eller. ”Hvornår har du sidst talt med din endokrinolog? Practikus juni 2011

2011   Schroll H Status for implementering af Sentinel datafangst best Practice okt 2011

2012   Wernich Thomsen R, Friborg S, Steen Nielsen J, Schroll H, Paaske Johnsen S. The Danish Center for Strategic Researce in Type 2 Diabetes (DD2); Organization of diabetes care in Denmark and supplementary data sources for data collection among DD2 study participants. Clinical Epidemiology 2012:4

2012   Schroll H, dePont Christensen R, Thomsen JL, Andersen M, Friborg S, Sondergaard J, General Practice: Impact of Automated Collection and Feedback og Patient Data. International Journal of Family Medicin, volume 2012, Article ID 208123

2012   Schroll H, Paulsen MS, Skjoldaa L, Thomsen JL. ”Dansk Almenmedicinsk Database”. Ugeskr Læger 2012;174(42):2541

2013   Paulsen MS, Andersen M, Thomsen JL, Schroll H, Larsen PV, Lykkegaard J, Jacobsen IA, Larsen ML, Christensen B, Sondergaard J. ” Multimorbidity and Blood Pressure Control in 37 651 Hypertensive Patients From Danish General Practice”. J AM Heart Assoc. 2013;published online December 31,2012

2013   Kristensen T, Olsen KR, Schroll H, Thomsen JL, Halling A. Association between fee-for-service expenditures and Morbidity burden in primary care. Eur J Health Econ. 2013 Jul 2.

2014   Kristensen T, Halling A, Søndergaard J, Thomsen JL, Schroll H. Datafangst fra et nyt system kan anvendes både administrativt og sundhedspolitisk. Kronik. Ugeskr Læger 2014; 17. februar

2014   Schroll H, Friborg S. Faktuelle fejl i “OECD Reviews of Health Care Quality: Denmark 2013”  Kronik. Ugeskr Læger 2014; 24. februar

2014   Schroll H, Friborg S. Kliniske kvalitetsdatabaser – Hvad kan de bruges til? Ugeskr Læger 2014; 17. marts

I øvrigt.

Medstifter af Medex Brugerforening i 1989, hvor jeg i perioden 1989 – 95 har været formand. Medvirket herunder i opstart og aftestning af nogle af de væsentlige EDI-standarder, der er baggrund for FynCom, senere MedCom. Har siddet i baggrundsgruppen for flere af udviklingsprojekterne.

Bidrog i øvrigt til DSIs rapport 95.03 Det fynske sundhedsdatanet – FynCom i 1995.

Fra 1996 – 98 (for ingeniørfirmaet Rambøll) siddet i baggrundsgruppe til udviklingen af det Windows-baseret patient-journalsystem MediCare.

Faglige tillidshverv:

Fra 1983 – 1988 medlem af bestyrelsen for Odense Lægefor­ening. Næstformand (1986-88).

Fra 1982 – 1988 medlem af Lægekredsforeningen for Fyn`s uddannelsesudvalg, herunder stået for og medvirket til at arran­gere adskillelige efteruddannelseskurser.

Fra 1999 – 2002 deltaget som repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin i et udvalg nedsat af P.L.O. og DSAM til fremme af udviklingen af IT- Programmer til Almen Praksis (PAP-udvalget).

Varia.

Tildelten legatportion af Magda og Sven Aage Frie­derichs’ens mindelegat til forskning i almen praksis. 1991.

Tildelt den af Dansk Selskab for Almen Medicin indstillede forskerpris, Schering-prisen. 1995.

Tildelt den af DSAM og PLO indstillede ”Mahlerpris” for en særlig indsats inden for dansk almen medicin. 2007